Nalšios muziejaus tinklaraštis

www.nalsia.lt

2018-05-25


2018-05-21

Lietuvos laisvės kovų dalyvis Vytautas Tautvaišas

Nalšios muziejuje 2018 m. gegužės 19 d. vyko  Lietuvos laisvės kovų dalyvio  Vytauto Tautvaišo 90 -ies metų jubiliejinis vakaras.Susitikimas su Šarūnu Laužadžiu!

Nalšios muziejuje 2018 m. gegužės 18 d. vyko susitikimas su knygos ,,Sakmės ir padavimai apie Nalšios žemę'' autoriumi Šarūnu Laužadžiu. Renginys, skirtas Tarptautinei muziejų dienai 2018 m. paminėti.2018-05-17

NALŠIOS MUZIEJAUS IR JO STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ 2018–2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

NALŠIOS MUZIEJAUS IR JO STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ 2018–2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

                                                         I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Nalšios muziejaus ir jo struktūrinių padalinių (toliau – Muziejus) 2018–2020 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

   2 .  Programa skirta  2018-2020 m.korupcijos prevencijai, korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti.

   3.  Programos veiklos kryptys:

    3.1.korupcijos prevencija;

    3.2.antikorupcinis švietimas.

4.  Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos

prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

                                 II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 5.  Programos tikslai:

5.1. korupcijos prevencijos srityje:

5.1.1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti ir jas šalinti;

                          5.1.2. mažinti korupcijos prielaidas teikiant paslaugas.

                          5.2. antikorupcinio švietimo srityje:

5.2.1. užtikrinti nuolatinį Muziejaus darbuotojų švietimą antikorupcinėmis temomis;

                          5.2.2. ugdyti visuomenės narių suvokimą apie korupcijos keliamus pavojus, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms.

6.  Korupcijos prevencijos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai: 6.1.užtikrinti antikorupcinę kontrolę;

6.2. didinti viešumą ir skaidrumą.

7.  Antikorupcinio švietimo tikslui pasiekti numatomi uždaviniai:

7.1. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą Muziejuje ir skatinti Muziejaus

bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą;

                         7.2. ugdyti antikorupcinę kultūrą visuomenėje.

III.    TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

8.  Programos tikslai ir uždaviniai vertinami kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais.

9.  Galimų korupcinio pobūdžio veiksmų ir pranešimų, kuriuos ištyrus pasitvirtino korupcinės veikos, skaičius


IV.   PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

10.  Siekiant sėkmingai vykdyti Programos nuostatas Muziejuje paskirtas asmuo, kuriam pavedama vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę

11.  Programa įgyvendinama pagal priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas).

12.  Pakeitimai Priemonių plane galimi tik Muziejaus vadovo įsakymu, nurodant objektyvias priežastis.

13.  Muziejaus Priemonių planas yra neatskiriama šios Programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas Muziejaus vadovo įsakymu atsižvelgiant į galimas ar nustatytas korupcijos pasireiškimo sritis ir šios Programos įgyvendinimą.

14.  Programos įgyvendinimą organizuoja Muziejaus administracija.

15.  Už konkrečių Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą atsako Muziejaus vadovo paskirti asmenys.

16.  Muziejaus darbuotojai ir visuomenė pasiūlymus dėl Programos nuostatų, tikslų ir uždavinių atnaujinimo gali teikti per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį. Asmenys atsakingi už korupcijos prevencijos vykdymą, atsižvelgę į gautus pasiūlymus sprendžia dėl naujo laikotarpio Priemonių plano ar Programos pakeitimo projekto parengimo tikslingumo.

 

 V.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 17.  Programa ir Priemonių planas vykdomi Muziejaus lėšomisPATVIRTINTA

Nalšios muziejaus direktoriaus 

2018 m. gegužės 08 d. įsakymu Nr. BP-17a

NALŠIOS MUZIEJAUS IR JO STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ 2018- 2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo

Rezultatas

Nr.

terminas

1.

Paskirti asmenį, atsakingą

Direktorius

2018 m.

Muziejuje paskirtas

už korupcijos prevencijos

Gegužės mėn.

asmuo, atsakingas už

ir kontrolės vykdymą.

 

korupcijos

 

 

prevencijos ir

 

 

kontrolės vykdymą.

2.

Parengti ir patvirtinti

Direktorius, asmuo

2018 m.

Parengta programa ir

įstaigos Korupcijos

atsakingas už

gegužėsmėn.

jos įgyvendinimo

prevencijos programą ir

korupcijos

 

2018–2020 m.

jos įgyvendinimo 2018–

prevencijos ir

 

priemonių planas.

2020 m. priemonių planą.

kontrolės vykdymą.

 

 

3.

Įstaigos tinklapyje

Muziejininkas

Nuolat

Tinklapyje

skelbti

 

 

paskelbti nurodytą

Korupcijos prevencijos

 

 

 

programą ir jos

 

 

 

įgyvendinimo 2018–2020

 

 

 

m. priemonių planą bei

 

 

 

asmens, atsakingo už

 

 

 

korupcijos prevenciją ir

 

 

 

kontrolę, duomenis ir

 

 

 

kontaktus.

 

 

 

4.

Įstaigos

Asmuo atsakingas

2018 m.

Įstaigos

tinklapyje skelbti

už korupcijos

 

interneto

informaciją apie

prevencijos ir

 

svetainėje

atsakomybę už korupcinio

kontrolės vykdymą,

 

paskelbta

pobūdžio teisės

Muziejininkas

 

informacija apie

pažeidimus, nurodyti

 

 

atsakomybę už

kontaktus kuriais galima

 

 

korupcinio pobūdžio

kreiptis susidūrus su

 

 

teisės pažeidimus,

korupcinio pobūdžio

 

 

nurodyta kokia

nusikalstama veikla.

 

 

tvarka asmuo gali

 

 

 

kreiptis dėl

 

 

 

korupcijos apraiškų.

5.

Išskirti įstaigos veiklos

Direktorius, asmuo,

2018-2020 metų

Nustatytos įstaigos

sritis, kuriose egzistuoja

atsakingas už

IV ketvirtis

veiklos sritys,

didelė korupcijos

korupcijos

 

kuriose yra didelė

pasireiškimo tikimybė.

prevencijos ir

 

korupcijos

 

kontrolės vykdymą.

 

pasireiškimo

 

 

 

tikimybė.


Eil.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo

Rezultatas

Nr.

terminas

6.

Įstaigoje gavus pranešimą

Asmuo, atsakingas

Gavus pranešimą

Pateiktas pranešimas

apie galimą korupcinę

už korupcijos

įstaigos

veiklą, nedelsiant

prevencijos ir

vadovui ir perduotas

informuoti įstaigos vadovą

kontrolės vykdymą.

Specialiųjų tyrimų

ir Specialiųjų tyrimų

 

tarnybai esant

tarnybą, teisės aktuose

 

korupcinei veiklai.

nustatytomis sąlygomis ir

 

 

tvarka.

 

 

7.

Organizuoti įstaigos

Asmuo, atsakingas

Ne rečiau kaip

Mokymų valandų

darbuotojų mokymus

už korupcijos

1 kartą per metus

skaičius, tenkantis

korupcijos prevencijos

prevencijos ir

 

vienam mokymus

klausimais (žinios apie

kontrolės vykdymą.

 

išklausiusiam

korupcijos prevencijos

 

 

įstaigos darbuotojui

priemones, jų taikymą,

 

 

turi būti ne mažesnis

korupcinio pobūdžio

 

 

nei 1 akademinė

nusikalstamas veiklas, jų

 

 

valanda per metus.

pobūdį bei atsakomybę).

 

 

 

8.

Skelbti informaciją apie

Asmuo,

Nuolat

Skelbiama

teikiamas nemokamas ir

atsakingas už

informacija apie

mokamas paslaugas.

korupcijos

teikiamas

 

prevencijos ir kontrolės vykdymą

nemokamas ir

mokamas paslaugas.

 

 

 

 NALŠIOS MUZIEJAUS

DIREKTORIUS

 ĮSAKYMAS

DĖL NALŠIOS MUZIEJAUS IR JO STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ 2018–2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS, PRIEMONIŲ PLANO IR ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO

2018 m. gegužės 08 d., Nr. BP- 17A

Švenčionys

 

 

                Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

T v i  r t i n u 1. Nalšios muziejaus ir jo struktūrinių padalinių (toliau – Muziejus) 2018–2020 metų korupcijos prevencijos programą;

                          2. Nalšios muziejaus ir jo struktūrinių padalinių 2018- 2020 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą.

S k i r i u Nadeždą Spiridonovienę, Nalšios muziejaus muziejininkę, atsakinga už korupcijos

prevencijos ir kontrolės vykdymą

 

  

  

Direktorė                                                                                                 Alytė Šiekštelienė