Nalšios muziejaus tinklaraštis

www.nalsia.lt

2017-04-27

Maironiečių sambūris Nalšios žemėje

Tikram pavasariui gerokai vėluojant Nalšios žemėje susirinko Lietuvos maironiečių draugijos nariai. Maironiečiai - savanoriška, visuomeninė, literatūrinė, kūrybinė, kraštotyrinė organizacija kuri vienija bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų mokyklų moksleivius, aukštųjų mokyklų studentus. Draugijos tikslas – dvasiškai ir doroviškai tobulėti, ugdyti savo gabumus, valią ir būti teisingiems, doriems, darbštiems savo tautos, tėvų bei artimųjų labui. Draugijos siekiai – maironiečiai, domėdamiesi Maironio gyvenimu ir kūryba, siekia pažinti tautos istoriją, semiasi meilės bei pagarbos gimtajam kraštui, jo kalbai ir gamtai, šiems darbams žadina savo bendraamžius. Maironiečiai ir kartu atvykę svečiai sambūrį tesė, apsilankymu Nalšios muziejuje, kuris saugo Nalšios žemės paslaptis, istoriją ir tradicinius amatus.

Maloniai kviečiame !


2017-04-19

Maloniai kviečiame !

NALŠIOS MUZIEJUJE VEIKIA PARODA IŠ LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS ,,LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KELIAS: ASMENYBĖS, ĮVYKIAI''

2017-04-13

Maloniai kviečiame į Nalšios muziejų!


2017-03-31

Balandžio mėnesio renginiai Nalšios muziejuje

1.Algio Jakšto ir Vaido Garlos fotografijos darbų paroda ,,Vandens ir žalvario kalbėjimas’’. Nuo 2017 04 03 - 2017 04 30d. Kaltanėnų seniūnija. Iš Nalšios muziejaus fondų.
2.,,Margučių paroda’’- ,,Rankdarbiai ir mezginiai’’ iš Nalšios muziejaus fondų. Nuo 2017 04 11 - 2017 04 24 d.
3.Paroda iš Lietuvos Dailės muziejaus,,Lietuvos Nepriklausomybės kelias: asmenybės, įvykiai’’. Nuo 2017 04 10 - 2017 04 30 d.
4.Paroda ,,Rid rid margi margučiai’’ iš Pabradės lopšelio - darželio,,Varpelis’’. Nuo 2017 04 24 - 2017 04 30 d.


2017-03-27

Aktyvus laikas Nalšios muziejuje ;)

Kauno šokio teatras ,,Aura’’vykdo projetą, kuris vadinasi ,,Šiuolaikinio šokio sklaida Lietuvos regionuose’’. Šio projekto metu keliaujama po Lietuvos miestus ir miestelius. Gastrolių metu pristatoma publikai profesionalus šokio spektaklis iš turimo savo repertuaro. Šiuo metu intensyviai gastroliuojama su šokio spektakliu ,, Sekretas’’ (choreografija Birutės Letukaitės). Gastrolių metu prieš pasirodymus (ar net savaitę prieš) ,, Auros’’ šokėjai veda pamokas jaunimui. Viskas vyksta supažindinimo principu, išbandant įvairius judesius ir technikas. Nalšios muziejuje vyko mokytojo Juan Madero aktyvi šokių pamoka.
2017-03-16

Kovotojai už lietuvišką žodį - knygnešiai

Lietuvai ir lietuvių tautai istorinis kelias buvo akmenuotas ir negailestingas. 1795 metais valstybingumas buvo ilgam prarastas. Vis dėlto lietuvių pilietinė savimonė teberuseno ir plykstelėjo 1831 ir 1863 metų sukilimų liepsnomis. Pralaimėjus sukilimams buvo uždrausta lietuviška spauda, knygos ir lietuviškas žodis. Švenčionių apylinkėje atsirado nemažai drąsuolių, kurie pasiryžo atgabenti savo kraštiečiams lietuviškų knygų kurias spausdino užsienyje ir slapta gabeno į Lietuvą. Prasidėjo knygnešių epocha – unikalus reiškinys to meto Europoje.
Į Rytprūsius keliavo  Adutiškio valsčiuje, Jakelių kaime gyvenę drąsūs knygnešiai Jonas ir Motiejus Rakauskai, .Švenčionių apylinkėse geriausiai veikė trys knygnešiai: tai Kurpių kaimo valstietis siuvėjas Mykolas Vaiškūnas ir jo brolis Stanislovas, Želabų kaimo gyventojas Adomas Padleckas. Jas atneštas platino Švenčionių mieste, parapijos name, buvusioje  parduotuvėlėje,  savininkė Šakalienė. Apie 1894 metus Švenčionyse vikaru dirbo Placidas Šarkauskas – didis knygnešių organizatorius. Nepaisydama persekiojimų, lietuviška spauda augo. Nuo 1883 iki 1903 metų išspausdintos 1372 knygos.
Carizmo politika uždrausti lietuvišką žodį pralaimėjo. 1904 metų gegužės 7 dieną draudimas panaikintas. Švenčionių kraštas dar ilgai kovojo už lietuviško žodžio ir rašto legalizavimą. Todėl negalime pamiršti skaudžių pamokų ir tautiečių išgyvenimų. Jų kilnūs tikslai ir žygdarbiai neturi nueiti užmarštin. Manyčiau, kad vertėtų bent savo krašto istoriją nagrinėti ne vien per pamokas, bet ir keliaujant po rajono apylinkes.

Nalšios muziejus minėdamas knygnešio dieną kovo 16 pakvietė Švenčionių krašto bendruomenę į renginį . Buvo pristatyta senų knygų paroda iš muziejaus fondų ir vyko filmo „Knygnešys“ peržiūra. Dėkoju Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos ir Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos vadovams už bendradarbiavimą pilietiškai auklėjant jaunąją kartą. Tik bendrų bendruomenės pastangų dėka muziejus ir gimnazija gimnazistams gebės visapusiškai atskleisti Švenčionių krašto istoriją.

Knygnešio diena kovo 16 d.


Knygnešio dieną mename žymaus kraštotyrininko S. Kadzevičiaus žodžius

,,Lietuviškas žodis ėjo erškėčiuotais keliais. Bet nugalėjęs kliūtis, guitas, draustas, persekiotas atėjo iki mūsų dienų. Skamba jis mūsų lūpose, gyvena širdyse. Mes išlikome tauta, nes gyvenome savo lietuviška dvasia. Jei norim toliau gyventi turim prisiminti visus, kurie išsaugojo ir atnešė mums lietuvišką žodį. Mums jis turi būti šventas. Tokį mes jį turim perduoti toliau''.

2017-03-15

Dainavos apygardos Genio grupės partizanų žūtis. 1952 m. gegužė

Remiantis istorine, archeologine ir antropologine medžiaga parengta kilnojamoji paroda ,,Dainavos apygardos Genio grupės partizanų žūtis. 1952 m. gegužė’’. Aštuoniuose parodos stenduose pristatoma Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės DLK Vytauto tėvūnijos Genio grupės partizanų istorija, partizanų bunkerio, įkurto Zervynų - Palkabalio miške, šturmo operacija ir partizanų žūties aplinkybės, vykdytų archeologinių tyrimų rezultatai, žuvusiųjų palaikų identifikavimo eiga ir atminimo įamžinimo akimirkos. Informacinę medžiagą papildo autentiški archeologinių tyrimų radiniai. Šios parodos lankytojai galėjo pagilinti turimas žinias.
LIUDYTI TAUTAI IR ISTORIJAI


Veikianti kilnojamoji paroda iš Genocido aukų muziejaus ,,Liudyti tautai ir istorijai''. Parodą aplankė Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos moksleiviai. Ši paroda aktuali moksleiviams. Stenduose atsispindi pasiaukojimas ir ištvermė ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę.